நக்கீ முகம் கிழிந்தது…!நக்கியின் வாசகர் யாரென்று புரிந்தது.!! தமிழக சுவர்கள் எல்லாம் நிறைந்தது..!!

பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் அதுவும் எங்களிடமே அகப்படுவான் என்பதற்கு இதுவே உதாரணம்….நக்கீரன் கோவாலு நிலையும் அதே….!!! வீரப்பன் கொலை முதல் 2-G சாதிக் பாட்சா கொலை வரை நக்கீ கோவாலு…

Source: நக்கீ முகம் கிழிந்தது…!நக்கியின் வாசகர் யாரென்று புரிந்தது.!! தமிழக சுவர்கள் எல்லாம் நிறைந்தது..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s