நீதி மன்றமே..!!நீதி மன்றமே…!! நக்கீரன் பத்திரிக்கை தடை செய்..! நக்கீரன் கோபாலுவை கைது செய்..!!

*அப்பாவி மக்களின் நிம்மதியை கெடுத்த கொடூர நக்கீரன் அவதாரத்தை முடித்துக்கொடு… *அபலைகளின் கண்ணீர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க நீதியை கொடு.. *நீதியை விலைபேசும் புரோக்கர் நக்கீரன் பத்திரிக்கை தடை செய்…

Source: நீதி மன்றமே..!!நீதி மன்றமே…!! நக்கீரன் பத்திரிக்கை தடை செய்..! நக்கீரன் கோபாலுவை கைது செய்..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s